Rozhovor s MUDr. Tomášem Hrubým o teplické nemocnici.

MUDr. Tomáš Hrubý, primář ARO Nemocnice Teplice

Tomáš Hrubý se narodil v Teplicích v roce 1972 a chodil zde na základní i střední školu. V současné době pracuje jako lékař na pozici ředitele zdravotní péče a přimáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení v teplické nemocnici. Je kandidátem do městského zastupitelstva v Teplicích za hnutí PRO Zdraví a Sport.

 

Jakým způsobem může město Teplice podpořit rozvoj teplické nemocnice, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj.

V minulých letech poskytovalo město Teplice investiční dotaci v rozsahu do 2 mil. Kč na nákup vybrané zdravotnické techniky a nemocničních lůžek. Dále poskytlo část investičních prostředků ve výši 4 mil. Kč na projekt revitalizace ploch včetně zřízení nových parkovacích míst před poliklinikou. Dále s námi spolupracuje formou poskytování nájemních malometrážních bytů pro lékaře. Doufám, že tato forma spolupráce dále potrvá a bude se i nadále rozvíjet. V delším horizontu vidím hlavní prostor jak zatraktivnit Teplice ve smyslu rozvoje sportovních, kulturních aktivit, zvýšení bezpečnosti ve městě, zajištění čistoty, tak aby město bylo po všech stránkách přitažlivé a pomohlo nám přilákat zdravotnický personál do nemocnice.

Řekněte nám něco o nových budovách, které se v současné době v nemocnici staví. Co je to za budovy a k čemu mají sloužit?

Je nutno si připomenou fakt, že od konce devadesátých let, kdy byla dostavěna poliklinika, nebyla v nemocnici realizována žádná velká investiční akce. Nyní v rámci Krajské zdravotní, a.s., za významné podpory představenstva společnosti a Ústeckého kraje, dochází k realizaci významných investic v naší nemocnici.

V loňském roce byla zahájena výstavba centrálních operačních sálů, pooperačního pokoje a centrální sterilizace a následně bylo rozhodnuto o realizaci dostavby o 3. nadzemní podlaží, kde bude umístěno nové oddělení ARO a JIP pro chirurgické obory. Součástí této zakázky je také vybudování parkoviště o celkové kapacitě 89 míst. Celá tato novostavba bude uvedena do provozu v roce 2019. Další významnou akcí je dostavba urgentního příjmu, v tomto pavilonu bude pacientům poskytována komplexní vstupní ambulantní péče v chirurgických, interních oborech a v oboru neurologie. Co se dalších investičních akcí týká je nutno zmínit rekonstrukci prostor centra pro léčbu pacientů s roztroušenou sklerózou, postupnou rekonstrukci sociálních zařízení na jednotlivých stanicích nemocnice, modernizaci části výtahů, stravovacího provozu apod. Také je nutno zmínit zahájení realizace výstavby protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice, jež bude umístěna v pavilonu C nemocnice.

Jak se teplická nemocnice vyrovnává s nedostatkem odborného personálu, lékařů i sester, kteří odcházejí za lepším například do nedalekého Německa?

Nedostatek zdravotnického personálu, hlavně lékařů a zdravotních sester, je celorepublikový problém, který je nejvíce palčivý v příhraničních oblastech, kde je špatná personální situace potencována odchody personálu do blízkého Německa. Nicméně personální situace po stránce nedostatku zdravotnického personálu má hlubší kořeny, jedním z nich likvidace funkčního vzdělávacího systému zdravotnických pracovníku po vstupu ČR do EU. Další problém vidím na úrovni středních škol, kde studenti nejsou příliš motivováni ke studiu technických a přírodovědných oborů, ale spíše k studiu v oblasti společenských věd. Posledním důvodem, který vede k nedostatku lékařů je, že významnou část kapacit lékařských fakult zaplňují lékaři-cizinci v anglicky mluvících studijních programech a tím se snižuje prostor k přijetí českých uchazečů o studium medicíny. Samozřejmě je nutno zmínit, že nedostatek především zdravotních sester je způsoben také tím, že práce u lůžka v nemocnici je po všech stránkách velmi namáhavá a po stránce finanční ne zcela adekvátně ohodnocena. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že představenstvo i management společnosti Krajská zdravotní, a.s., pod kterou Nemocnice Teplice, o.z., spadá si toto velmi uvědomuje a v posledních letech byly navýšeny finanční prostředky do platů zdravotních sester o několik desítek procent.

Někteří lékaři přicházejí ze zahraničí. Není jazyková bariéra překážkou komunikace mezi lékařem a pacientem?

Nedostatek zdravotnického personálu je částečně řešen přijímáním lékařů ze zahraničí. Komunikace mezi lékařem a pacientem je samozřejmě zcela zásadní a již při přijetí požadujeme přijatelné komunikační dovednosti v českém jazyce. Snažíme se aktivním přístupem, pořádáním pravidelných kurzů češtiny, tyto dovednosti zlepšovat.

Nehrozí kvůli nedostatku financí, se kterým se české zdravotnictví potýká, omezování zdravotní péče?

Dle mého názoru, pokud dojde k omezování dostupnosti zdravotní péče, tak to bude z důvodu nedostatku personálu, ne z nedostatku finančních prostředků.

Jaké máte s teplickou nemocnicí plány do budoucna?

Co se týče velkých investičních akcí, chtěli bychom provést generální rekonstrukci porodnice a rekonstrukci technologií stravovacího provozu. Samozřejmě také pokračovat v průběžných rekonstrukcích všech oddělení s cílem jak zvýšení komfortu pro pacienty, tak zlepšení pracovního prostředí pro zdravotnický personál.

Nepřehlédněte

sdílejte s námi ...